نام پروژه طراحی و اجرای فونداسيون‌های صنعتی خطوط پرس در سایپا پرس – تهران
کارفرمای پروژه سایپا پرس
محل انجام پروژه سایپا پرس
شرح پروژه نظارت بر اجرای فونداسيون‌های بتنی مربوط به تجهيزات خطوط پرس بدنه خودروهای سبک و سنگين گروه خودروسازی سايپا
مشخصات پروژه پرس Progressive
 پرس‌های رباتيک G1,G2,G3
 گالري‌های ارتباطی خطوط Blanking و Baling
 کانال‌های تأسيساتی مرتبط و ترنچ‌های تأسيساتی
 منابع آب بتنی و پمپ‌خانه‌های مربوطه
 کف‌سازی سالن‌های پرس
 اجرای محل شستشوی قالب‌ها (Die washing )
 موتورخانه و کمپرسورخانه مرکزی
اجرای فونداسيون واگن حمل قالب Die Carrier
 اجرای فونداسيون CMM
حجم عمليات خاکی (خاکبرداری): 44600 متر مکعب
بتن‌ريزی سازه‌های: 13700 متر مکعب
قالب‌بندی: 23300 متر مکعب
آرماتور بندی: 1652000 کيلوگرم
بتن مگر: 2650 متر مکعب
کف‌سازی بتنی: 17000 متر مربع
قلوه‌هريزی: 19000 متر مکعب
قلوه‌هريزی با بتن مگر: 7300 متر مکعب
اجرای ترنچ‌های تأسيساتی (داخل سايت): 1300 متر طول
اجرای ترنچ‌های تأسيساتی (داخل سالن): 370 متر طول
ساپورت‌گذاری و صفحات مدفون در بتن: 56000 کيلوگرم
حجم عمليات خاکی (با دست): 3400 متر مکعب
دال‌های پيش ساخته: 2500 عدد
وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳۸۳
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث کارخانه‌های صنعتی

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1