نام پروژه

طراحی و احداث سالن و تجهیزات خطوط بدنه و مونتاژ  در سایپا - تهران

کارفرمای پروژه سایپا
محل انجام پروژه سایپا
شرح پروژه تجهیزات این سالن جهت راه اندازی دو خط تولید شامل فیكسچرها و كانوایرهای زمینی و هوایی و ابزار مربوطه می باشد و در زمینی به مساحت ۱۸۱۴۴ متر مربع بنا شده است.
مشخصات پروژه وزن فیكسچرهای خط پراید: ۱۱۸۴ كیلوگرم
طول دو دستگاه كانوایر زمینی: ۲۰۸ متر
طول F&S كانوایرها: ۹۶۰ متر
طول سه كانوایر زمینی: ۹۶۰ متر
مقدار زیر بنا: ۴۵۰۰۰ مترمربع
حجم خاك‌برداری: ۱۷۰۰۰ مترمكعب
حجم بتن‌ریزی: ۳۳۰ مترمكعب
وزن اسكلت ساختمان: ۳۷۰۰ تن
ساختمان‌های اداری: ۱۵۰۰ مترمربع
سطح پوشش جانبی و سقف: ۲۵۰۰۰ مترمربع
وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳۸۲
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث کارخانه‌های صنعتی

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1