نام پروژه تعمیرگاه‌های مركزی سایپا یدك
کارفرمای پروژه سایپا یدك
محل انجام پروژه تهران – سایپا یدك
شرح پروژه طراحی، اجرا و بهینه‌سازی  تعمیرگاه‌های مركزی سایپا یدك
مشخصات پروژه ♦طراحی و اجرای سیستم ارتینگ تعمیرگاه‌های مركزی
♦احداث سیستم تصفیه خانه فاضلاب تعمیرگاه‌های مركزی
♦احداث سیستم تصفیه خانه فاضلاب تعمیرگاه شماره سه
♦شبكه جمع‌آوری فاضلاب بهداشتی تعمیرگاه مركزی شماره سه
♦احداث سیستم تصفیه‌خانه و شبكه جمع‌آوری فاضلاب و آّب باران و آب‌های سطحی تعمیرگاه‌های مركزی شماره 2-4-5
♦احداث سیستم تصفیه‌خانه و شبكه جمع‌آوری فاضلاب و آّب باران و آب‌های سطحی تعمیرگاه‌های مركزی  شماره 1
♦عملیات اجرایی پروژه دیواركشی زمین اشتهارد سایپا یدك
♦عملیات اجرایی برق سالن‌های شماره 1 و 2 انبار پارس سایپا یدك
♦عملیات اجرایی شستشوی نمای كامپوزیت ساختمان پذیرش تعمیرگاه مركزی شماره 3 سایپا یدك
♦عملیات اجرایی احداث ساختمان ورزشی در  تعمیرگاه مركزی شماره 3 سایپا یدك
♦نگهداری و تعمیرات كلیه دوایر سایپا یدك
♦عملیات اجرایی نمای كامپوزیت ساختمان آموزش تعمیرگاه مركزی شماره سه سایپا یدك
♦عملیات اجرایی نقاشی دوایر سایپا یدك
وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال ۱۳
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه احداث خطوط تولید

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1