نام پروژه احداث سالن مونتاژ ابن البلد
کارفرمای پروژه ابن البلد عراق
محل انجام پروژه عراق
شرح پروژه احداث سالن مونتاژ ابن البلد
مشخصات پروژه
اجرا و احداث سالن مونتاژ، تزئینات، روتوش و تجاری، سرویس بهداشتی، تامین آب و فضای استراحت سالن مونتاژ و تزئینات و روتوش تجاری
مهندسی ساختمان و تاسیسات و اجرای جاده تست
مهندسی ساختمان و تاسیسات و اجرای مخزن دفنی و خط انتقال سوخت
وضعیت پروژه پایان یافته
تاریخ تحویل پروژه سال 
حوزه‌های کسب و کار مرتبط با پروژه

احداث خطوط تولید

عکس‌های بیشتر

لیست اخبار صفحه :1