مناقصه شماره TEG 1401/280-51
 
شرکت مهندسی توسعه سایپا درنظر دارد، موضوع تهیه مصالح، حمل و اجرای آسفالت با دستگاه فینیشر در شرکت سایپا و سایت‌های تابعه، مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه را، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکت‌های دارای رزومه کاری مرتبط، می‌توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه، اقدام نمایند:
شرح کار:
۱- مدت زمان اجرای کار: مندرج در اسناد مناقصه
۲- محل اجرای کار: کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج، شرکت سایپا
۳- زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۴- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
 
هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه: قیمت اسناد مناقصه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال است، که باید به حساب شماره ۲۹۴۸۶۰۰۳۳۲۱۴۹۳ بانک پاسارگاد، شعبه دهکده المپیک، به نام شرکت مهندسی توسعه سایپا، قابل واریز از طریق:
الف- کلیه شعب بانک پاسارگاد
ویا
ب- استفاده از دستگاه پوز مستقر در واحد مالی شرکت مهندسی توسعه سایپا
پرداخت گردد.
 
آدرس محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۹ جاده قدیم کرج، مجتمع صنعتی تیبا (کفش ملی سابق)، شرکت مهندسی توسعه سایپا، واحد تامین و تجهیز
تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت پول نقد/ضمانت‌نامه بانکی و یا مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت چک شرکتی، بنام شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) می‌باشد، که می‌بایست به همراه مشخصات کامل حساب بانکی داوطلب شرکت در مناقصه، مطابق تبصره یک و دو ذیل، به امور مالی مناقصه‌گزار تسلیم گردیده و رسید مربوطه را به همراه سایر مدارک مناقصه (پاکات الف و ب) به واحد تامین و تجهیز مناقصه‌گزار ارائه نمایید.
 
تبصره۱: پیشنهاددهندگان می‌بایست نسبت به اعلام کتبی یک شماره حساب سراسری (شبا)، به همراه اطلاعات کامل حساب مربوطه شامل نام بانک، مشخصات شعبه و شماره حساب بنام شرکت پیشنهاددهنده مناقصه، جهت استرداد تضمین شرکت در مناقصه، مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه، اقدام نمایند.
 
تبصره۲: شایان ذکر است چک مذکور باید توسط بانک مربوطه، طی فرم پیوست اسناد مناقصه، مورد تایید قرار گیرد.
 
۵- مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی‌نامه نماینده شرکت، اصل فیش بانکی خرید اسناد مناقصه
 
" کارفرما نسبت به رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات، مختارخواهد بود."
"هزینه چاپ آگهی، به عهده برنده مناقصه خواهد بود."
لیست اخبار صفحه :1