برگزاری دوره آشنایی با استاندارد ۲۱۵۰۰

برگزاری دوره آشنایی با استاندارد ۲۱۵۰۰ توسط شركت سيكو

 

براساس برنامه ریزی انجام شده در بخش آموزش دوره آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه ISO 21500  از مورخ 13 خرداد ‌ماه سال جاری، در محل آموزش شرکت با حضور پرسنل  اجرایی زیر نظر آقای مهندس قیصر  برگزار آغاز گردید.

طول این دور آموزش 10 جلسه به مدت 50 ساعت آموزش می باشد . برخی از نکات ویژه‌ای که در این دوره، توسط مدرس محترم، مهندس قیصر مطرح می گردد ، عبارتند از:

محدوده:                                                                                     

 • مفهوم متدولوژی مدیریت پروژه
 • تعداد و دامنه کاربرد متدولوژی ها در سازمان
 • مراحل و نیازمندی های طرح ریزی متدولوژی مدیریت پروژه
 • ویژگی ها و تفاوت های متدولوژی مدیریت پروژه در سازمان های کارفرمایی و پیمانکاری

اصطلاحات و تعاریف

 • فعالیت ، حوزه کاربردی، خط مبنا، درخواست تغییر، مدیریت پیکره‌بندی، کنترل، اقدام اصلاحی، مسیر بحرانی، تأخیر، تعجیل، اقدام پیشگیرانه، چرخه حیات پروژه، ثبت ریسک، ذینفع، پیشنهاد مناقصه، دیکشنری ساختار شکست کار.
 • توجه به نقش ذی¬نفعان کلیدی سازمان (مدیران ارشد سازمان و پروژه ها، مدیران میانی سازمان)

    مفاهیم مدیریت پروژه

 • کلیات، پروژه، مدیریت پروژه، استراتژی سازمانی و پروژه ها، محیط پروژه، حاکمیت پروژه، پروژه ها و عملیات، ذینفعان و سازمان پروژه، شایستگی های کارکنان پروژه، چرخه حیات پروژه، محدودیت های پروژه، ارتباط بین مفاهیم و فرایندهای مدیریت پروژه

فرایندهای مدیریت پروژه

 • کاربرد فرایند مدیریت پروژه، گروه های فرایندی و گروه های موضوعی، فرایندها

   طرح ریزی نقشه راه پیاده سازی :

 • مفهوم نقشه راه (مدل ها و انواع آن(
 • چگونگی انتخاب حوزه های دانش و فرایندهای مدیریت پروژه سازمان (مطالعات موردی سازمان های کارفرمایی و پیمانکاری)
 • برنامه ریزی برای فرهنگ سازی و آموزش کارکنان سازمان
 • تهیه برنامه زمانبندی پیاده سازی

    پیاده سازی و بهبود :

 • چگونگی تهیه نقشه فرایندی (Process Map) بر اساس استاندارد ISO 21500
 • چگونگی تهیه شناسنامه فرایند مدیریت پروژه سازمان
 • تشریح محتوای نظام نامه مدیریت پروژه سازمان و چگونگی تهیه آن
 • چگونگی ممیزی و ارزیابی میزان موفقیت در پیاده سازی استاندارد ISO 2150
کلمات کلیدی
متنی نویسنده :

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید